Beskrivelse af Alexander I, der var Pave i år 107-115

Sct. Peter var den første biskop af Rom og dermed den første Pave i historien.
Der er opstået tradition for at biskoppen over Rom, er den katolske kirkes overhovede og dermed Pave for hele den katolske verden. Pavetitlen bliver dog først brugt efter år 300.
Kirken ledes af paven, der anses som Sankt Peters efterfølger. Den opfattelse stammer fra Matthæusevangeliet, hvor Jesus giver Peter nøglerne til himmeriget.
Jesus sagde følgende ord til Peter, som kan læses på indersiden af kuplen i
Peterskirken: ''Du er Peter (klippen) og på denne klippe vil jeg bygge min Kirke.
Dig vil jeg give nøglerne til himlens rige''.

    B: 345.992

Pave Alexander I i tal :
Nummer 6 i paverækken

Begivenhed: Dato:Varighed:
Pavevalgt :   ? 107 -
Papiat slutter :  ? 115 Ca. 8 år
Salig kåring :   ? 115 Ca. 0 år
Helgen kåring :   ? 115 Ca. 0 år

Det dynamisk skiftende indhold på denne side er sammensat af bearbejdet materiale, der fortrinsvis er inspireret af fakta fra ovenstående links. Disse links er i sig selv og i høj grad spændende og anbefalelsesværdig læsning.
Jeg takker hermed for inspiration. :-)
M. Due 2020Alexander I - 107-115 :

Alexander I (Sant'Alessandro I) St. Alexander I, fra Rom. Biskop af Rom. Alle opgivelser om hans tjenestetid er gætterier. Der er så godt som ingen troværdige oplysninger om hans bedrifter.

Hans liv er fuldstændig uklart, selvom tradition hævder, at han led martyrdøden ved halshugning på Via Nomentana i Rom. Han var den første pave der mistede sit hoved, men han blev ikke den sidste i det lange løb. Paven indførte brugen af "helligt" vand i kirkerne og foreskrev at nadverbrødet skulle fremstilles af usyret brød.
Han kædes ofte sammen med Quirinus og hans datter Balbina. Quirinus var en romersk tribun, der blev kristen da han, som fangevogter for pave St. Alexander I oplevede to mirakler, bl.a. da han så, at hans fange bevægede sig gennem lukkede døre og helbredte hans datter Balbina ved hjælp af St. Peters lænker. Quirinus blev derfor på kejserens befaling lemlæstet og martyrdræbt ved halshugning og døde i ca. år 120.
Både Quirinus og hans begravelsessted er nævnt i : "Martyrologium Hieronymianum", der også viser vej til de romerske martyrers grave. Quirinus er nævnt i de legendariske beskrivelser sammenkædet med St. Alexander.

Pave Alexander I, var pave fra ca. 106 til ca. 115. Pavestolens Annuario Pontificio (2012) identificerer ham, som en Romer, der regerede fra 108 eller 109 til 116 eller 119. Nogle mener, at han har lidt martyrdøden under den Romerske kejser Trajan eller Hadrian, men det er usandsynligt.
Ifølge Liber Pontificalis var det Alexander, som indførte ordningen med den sidste nadver (Qui pridie) i den katolske fejring af den hellige nadver i messen. Men i artiklen om Sct. Alexander I, 1907 Catholic Encyclopedia, bedømmer Thomas Shahan denne overlevering til, at være unøjagtig. Både katolske og ikke-katolske eksperter betragter denne overlevering som unøjagtig. Det bliver set som et resultat af dagsordenen for Liber Pontificalis, (dette afsnit af bogen blev sandsynligvis skrevet i slutningen af det femte århundrede) at vise et gammelt mønster fra de tidligste biskopper i den Romerske kirke ved paveligt dekret.
Indførelsen af afgift på velsignet vand blandet med salt, til rensning af kristne hjem for onde indflydelser og at blande vand i altervinen er tilskrevet Pave Alexander. Nogle kilder mener dette er usandsynligt. Det er dog helt sikkert muligt, at Alexander spillede en vigtig rolle i den tidlige udvikling af kirken i Roms nye liturgiske og administrative traditioner.
En senere tradition hævder, at Alexander i Kejser Hadrian regeringstid, omvendte den romerske guvernør Hermes med mirakuløse midler, tillige med hele hans husstanden på 1500 sjæle. Sct. Quirinus af Neuss, der var Alexanders fangevogter, og Quirinus' datter Sct. Balbina var også blandt hans omvendelser.
Alexander siges, at have set en vision af den nyfødte Jesus. I nogle udgaver af den Romerske Missal, bliver Sct. Alexander mindet den 3. maj. Dette er ikke bekræftet i den Tridentine messebog bekendtgjort af Pave Pius V i 1570.
Da intet vides om Sct. Alexander, Eventius og Theodulus, ud over deres navne og det faktum at de led martyrdøden og blev begravet ved den syvende milepæl på Via Nomentana netop den 3. maj, og at den enes navn var sammenfaldende med pavens navn og derfor blev identificeret med paven; blev identifikationen af martyren Alexander, som værende pave Alexander I, fjernet fra den romerske kalender af Pave Johannes XXIII i 1960.
Alexander I's jordiske rester siges, at være overført til Freising i Bayern, Tyskland i år 834.

Pave Alexander I (døde c. 115) var biskop af Rom fra c. 107 til hans død c. 115. Pavestolens Annuario Pontificio (2012) identificerer ham som en Romer, der regerede fra 108 eller 109 til 116 eller 119. Nogle mener, han har lidt martyrium under Roman Emperor Trajan eller Hadrian, men dette er usandsynligt.

Liv og sagn
Ifølge Liber Pontificalis har Alexander I indsat indtaling af den sidste nadver (Qui pridie) i den katolske fejring af det hellige offer i messen. Men, i artiklen om Sct. Alexander I 1907 Catholic Encyclopedia, Thomas Shahan dommere denne tradition at være unøjagtige. Både katolske og ikke-katolske eksperter betragter denne tradition som unøjagtige. Det ses som et produkt af dagsordenen for Liber Pontificalis - dette afsnit af bogen blev sandsynligvis skrevet i slutningen af det 5. århundrede - at vise en gamle mønster af tidligste biskopperne af Rom dom kirken ved pavelige dekret.
Indførelsen af told for at bruge velsignede vand blandet med salt til rensning af kristne hjem fra onde indflydelser og at blande vand med det sakramentale vin er tilskrevet Pave Alexander I. Nogle kilder mener disse beføjelser usandsynligt. Det er dog helt sikkert muligt, at Alexander spillede en vigtig rolle i den tidlige udvikling af kirken i Roms nye liturgiske og administrative traditioner.
En senere tradition hævder, i Kejser Hadrians regeringstid, konverterede Alexander I den romerske guvernør Hermes af mirakuløse betyder, sammen med sin hele husstanden af 1.500 sjæle. Sct. Quirinus af Neuss, der var Alexanders meningen fangevogter, og Quirinus' datter Sct. Balbina var også blandt hans konvertitter.
Alexander siges at have set en vision af den nyfødte Jesus. Hans jordiske rester siges at være overført til Freising i Bayern, Tyskland i år 834.

Formodet martyridentifikation
Nogle udgaver af Roman Missal identificere med Pave Alexander I Sct. Alexander, at de give som fejrede, sammen med hellige Eventius og Theodulus (der skulle være præster af hans), den 3. Disse udgaver er senere end den 1570 Tridentine messebog af Pave Pius V og tidligere end 1962 udgaven af Pave Johannes XXIII.
Af de tre hellige nævnt vides intet andet end deres navne, sammen med, at de var martyrdøden og blev begravet på den syvende milepæl på Via Nomentana på 3 maj i nogle år. Af denne grund, den reviderede kalender af John XXIII, ligesom den Tridentine kalender, talte af "hellige Alexander, Eventius og Theodulus martyrer" med nogen forslag om, at nogen af dem var en pave. Roman Martyrology nu lister dem som Eventius, Alexander og Theodulus, den rækkefølge, hvori deres navne er givet i historiske dokumenter.

Pope Alexander I (died c. 115) was the Bishop of Rome from c. 107 to his death c. 115. The Holy See's Annuario Pontificio (2012) identifies him as a Roman who reigned from 108 or 109 to 116 or 119. Some believe he suffered martyrdom under the Roman Emperor Trajan or Hadrian, but this is improbable.

Life and legend
According to the Liber Pontificalis, it was Alexander I who inserted the narration of the Last Supper (the Qui pridie) into the Catholic celebration of the Holy Sacrifice of the Mass. However, in the article on Sankt Alexander I in the 1907 Catholic Encyclopedia, Thomas Shahan judges this tradition to be inaccurate. Both Catholic and non-Catholic experts regard this tradition as inaccurate. It is viewed as a product of the agenda of Liber Pontificalis-this section of the book was probably written in the late 5th century-to show an ancient pattern of the earliest bishops of Rome ruling the church by papal decree.
The introduction of the customs of using blessed water mixed with salt for the purification of Christian homes from evil influences, and of mixing water with the sacramental wine are attributed to Pope Alexander I. Some sources consider these attributions unlikely. It is certainly possible, however, that Alexander played an important part in the early development of the Church of Rome's emerging liturgical and administrative traditions.
A later tradition holds that in the reign of Emperor Hadrian, Alexander I converted the Roman governor Hermes by miraculous means, together with his entire household of 1,500 souls. Sankt Quirinus of Neuss, who was Alexander's supposed jailer, and Quirinus' daughter Sankt Balbina were also among his converts.
Alexander is said to have seen a vision of the infant Jesus. His remains are said to have been transferred to Freising in Bavaria, Germany in AD 834.

Supposed identification with a martyr
Some editions of the Roman Missal identify with Pope Alexander I the Sankt Alexander that they give as commemorated, together with Sankts Eventius and Theodulus (who were supposed to be priests of his), on 3 May. These editions are later than the 1570 Tridentine Missal of Pope Pius V and earlier than the 1962 edition of Pope John XXIII.
Of the three Sankts mentioned nothing is known other than their names, together with the fact that they were martyred and were buried at the seventh milestone of the Via Nomentana on 3 May of some year. For this reason, the revised calendar of John XXIII, like the Tridentine Calendar, spoke of "Sankts Alexander, Eventius and Theodulus Martyrs" with no suggestion that any of them was a pope. The Roman Martyrology now lists them as Eventius, Alexander and Theodulus, the order in which their names are given in historical documents.                  Katolske begreber:

Afladshandel

Antiochia

Apokryf

Ariani

Arianisme

Avignon

Basilika

Breviar

Bulle

Cistercienser

Davids Slægt

Decius

Diokletian

Dominikaner

Donatisme

Døbefont

Dødssynder

Ecclesiast

Exarch

Franciskaner

Galilei

Glas

Gnostiker

Goddag mand økseskaft

Gudsbevis

Gudsbevis-

Hegesippus

Helvede

Herrens år

Ikonoklasme

Inkvisition

Interregnum

Investitur

Irenæus

Janseni

Kanon

Kirkebøger

Kloster

Koncil

Konklave

Korstog

Lateran

Liber Pontificalis

Longobard

Luther

Lydkonge

Malakias

Malakiasrækken

Markion

Modpave

Monarkianisme

Monofysitisme

Monoteletisme

Monstrans

Montanisme

Muhammed

Novatian

Nuntius

Oligark

Pallium

Paternoster

Patriark

Pavenumre

Paverækken

Pavinde

Pelagianisme

Pontifikat

Påskestriden

Ramaskrig

Ravenna

Sakramente

Sanktus

Saracen

Sede Vacante

Simoni

Skisma

Synode

Tiara

Vatikan

Økumenisk


Ordforklaring :

Liber Pontificalis

Liber Pontificalis:

[ - ]
Liber Pontificalis: eller Pavernes Bog er en af de væsentlige kilder vedrørende den tidlige middelalders historie, men den er også genstand for stor skepsis i den henseende.


På det umiddelbare plan er bogen en samling kortfattede biografiske registreringer af de første paver op til slutningen af det 10. århundrede nævnt i kronologisk rækkefølge. Hver af registreringerne består af pavens regeringstid i antal år (og herudfra kan årstallene udledes), deres fødselssted og forældre, de samtidige kejsere, indsats med hensyn til byggeri (specielt vedrørende romerske kirker), udnævnelser, vigtigste erklæringer, begravelsessted og tiden indtil næste pave var valgt og indviet. Imidlertid vanskeliggør måden, den blev til på, at man kan fæste ordentlig lid til bogen som historisk dokumentation.
Liber Pontificalis er skrevet af underordnede embedsmænd ved paveretten, og der er fundet eksempler på forvanskninger, udeladelser og forfalskninger. Registreringerne for de første tre århundreder er derfor nok først og fremmest interessante for historikere som eksempler på, hvad man i det 5. århundrede vidste om den tidligste katolske kirke. Fra det 4. århundrede og frem er skribenterne på mere sikker grund, selv om der stadig kan findes fejl og mangler. Granskning af teksten lader formode, at der fandtes to tidlige versioner fra før belejringen af Rom i 546, men herefter er der tale om et enkelt eksemplar. Fra begyndelsen af det 7. århundrede (omkring tiden for Pave Honorius 1.'s indsættelse) og frem indtil indsættelsen af Pave Adrian 2. er registreringerne skrevet i samtiden kort efter hver paves død og dermed rimeligt præcise, når man ser bort fra de enkelte skribenters holdninger.
Fortsættelser af Liber Pontificalis blev senere lavet og fører beretningerne om paverne videre fra omkring 1100 til midten af det 15. århundrede, men kvaliteten heraf er meget varierende.
De mange skribenters arbejde over lang tid komplicerede arbejdet med at lave udgaver af værket til videnskabelige formål. Mod slutningen af det 19. århundrede gjorde Louis Duchesne og Thodor Mommsen begge forsøget, men Mommsens udgave er dog ikke komplet. I det 20. århundrede er der udkommet oversatte og kommenterede udgaver, hvor vægten af kommentarerne har gået på den historiske troværdighed af beskrivelserne.

[ - ]


0334
Pt:130