(C) 2021 Tersoft

Dags Dato: 28/2 2021.

Fraction time: 14/45
Søndag d. 28. Februar, Blidemåned
Uge 8, dagen er nummer 59 i året.
Det Herrens år 2021 (ikke skudår)
Dagens navn er: ØLLEGAARD
Det er i dag: International pandekagedag.Det er i dagDet er i dag:- International pandekagedag.Se mere "Det er i dag" i morgen !
Dagens lækkerbid !
Dagens Blomsterbuket !
Dagens Pave: Johannes I - 523-526
Dagens § i Moseloven: Det 5. bud - Du må ikke slå ihjel.Dagens § i MoselovenDagens § i Moseloven:Det 5. bud - Du må ikke slå ihjel.
- Hvad vil det sige?
- Vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke fysisk skader vores næste eller gør ham ked af det, men hjælper og støtter ham i al nød.
- Iflg. Martin Luthers -Lille Katekismus, 1529
Se mere "Dagens § i Moseloven" i morgen !

Dagens § i Jyske lov: 2. bog. Her begynder anden bog.Dagens § i Jyske lovDagens § i Jyske lov: 2. bog. Her begynder anden bog.
- 2. bog § 1. Om sandemænd.
- Der skal være otte sandemænd i hvert herred, to i hver fjerding. Dog må der ikke være mere end én af noget fællig. Hver af dem skal have ejendom i den fjerding, hvor han er sandemand, og i det mindste være fællesbryde og ikke landbo. Ingen kan afsætte dem, medmindre de for­bryder deres hovedlod ved at sværge falsk, eller de tager mere hesteleje, end de skal. Dog må ingen have både forlening og sandemandshverv i samme herred.

- Ordforklaring:

- Sandemænd
- en slags nævninge i ældre tid, der (i et antal af indtil 8 i hvert herred ell. købstad) afgjorde markskelssager og (fra 13. aarh.) visse sager mellem kirke og bonde samt forsk. straffesager.
- Sandemænd skulle være otte lovfaste og boesatte Dannemænd, og af Fogeden til Tinge udnævnes.

- Fællig
- Formuefællesskab eller sameje ifølge ældre dansk ret. I landskabslovene anvendtes betegnelsen fællig først og fremmest om formuefællesskabet mellem mand og hustru og deres børn. I fælliget deltog undertiden også stedbørn, svigerbørn og børnebørn. Deltagernes andel i fælliget var bestemt efter deres antal, hoveder, og kaldtes hovedlod, men således at der ved skifte af fælliget tilkom mænd og gifte kvinder en dobbeltlod og ugifte kvinder en enkeltlod. Ved aftale, såkaldt aftalt eller lagt fællig, kunne der tildeles en fælligdeltager en større eller mindre lod i fælliget end den lovbestemte hovedlod.
Ordet fællig kommer af gammeldansk fæ "gods" og afledning af lægge, egentlig "sammenlægning af gods".
Fælliget omfattede løsøre og penge samt jord, der var erhvervet ved køb i løbet af ægteskabet. Anden jord, den såkaldte arvejord, blev holdt udenfor. Dispositionsret over fælliget tilkom husfaderen alene. En fælligdeltager kunne forlange sig udskiftet af fælliget, men kun ifølge de sjællandske love havde han ved udtræden krav på at medtage sin hovedlod.
I 1500-t. ændredes ordningen, således at fællesboet kom til at tilhøre ægtefællerne med halvdelen til hver. Med Christian 5.s Danske Lov indførtes i 1683 mellem ægtefæller fuldstændigt formuefællesskab, der også omfattede arvejord.

- Bryde
- Mand, der (i middelalderen) havde opsyn m. trællene paa en ejendom; godsbestyrer; forvalter. - Feks. den kongelige Bryde, der styrede en af de smaa Krongaarde.
Se mere "Dagens § i Jyske lov" i morgen !

Danmarks Riges Grundlov: Kapitel VI, § 59Danmarks Riges GrundlovDanmarks Riges Grundlov:Kapitel VI, § 59
- Stk. 1.
- Rigsretten består af indtil 15 af de efter embedsalder ældste ordentlige medlemmer af rigets øverste domstol og et tilsvarende antal af folketinget efter forholdstal for 6 år valgte medlemmer. For hver af de valgte vælges en eller flere stedfortrædere. Folketingets medlemmer kan ikke vælges til eller virke som medlemmer af rigsretten. Kan i et enkelt tilfælde nogle af den øverste domstols medlemmer ikke deltage i sagens behandling og påkendelse, fratræder et tilsvarende antal af de af folketinget sidst valgte rigsretmedlemmer.
- Stk. 2.
- Retten vælger selv sin formand af sin midte.
- Stk. 3.
- Er sag rejst ved rigsretten, beholder de af folketinget valgte medlemmer deres sæde i retten for denne sags vedkommende, selvom det tidsrum, for hvilket de er valgt udløber.
- Stk. 4.
- Nærmere regler om rigsretten fastsættes ved lov.
Se mere "Danmarks Riges Grundlov" i morgen !

Dagens kloge ord: Man genkender ikke sit livs vigtige øjeblikke, før det er for sent.Dagens kloge ordDagens kloge ord:Man genkender ikke sit livs vigtige øjeblikke, før det er for sent.
- (Agatha Christie)
Se mere "Dagens kloge ord" i morgen !

Dagens gamle vits: En dranker kommer op til lægen. Lægen spørger: "Rører du dig tit?" Drankeren svarer "Ja jeg vågner hver morgen og ryster."Dagens gamle vitsDagens gamle vits: En dranker kommer op til lægen. Lægen spørger: "Rører du dig tit?" Drankeren svarer "Ja jeg vågner hver morgen og ryster."
Se mere "Dagens gamle vits" i morgen !

Dagens ord: DosmerseddelDagens ordDagens ord:Dosmerseddel
- huskeseddel
Se mere "Dagens ord" i morgen !

Dagens dyr: GrillkyllingDagens dyrDagens dyr:Grillkylling
- grilkyllingen er flere gange blevet kåret som nationalfugl. Tilholdssted: De ses tit i og omkring køle og fryserum og ofte også i supermarkeder.
Se mere "Dagens dyr" i morgen !

Dagens invasive art: SumpbæverDagens invasive artDagens invasive art:Sumpbæver
- Sumpbæveren er en stor gnaver; kroppen er 40-60 cm lang, halen 30-45 cm og den vejer 5-9 kg. Pelsen er brun eller gulbrun, dog hvid forrest på snuden. Halen er rund og skællet med sparsom hårvækst. På bagfødderne er der svømmehud mellem tæerne, og sumpbæveren har et fodaftryk på op til 15 centimeter. Fortænderne er fremtrædende og tydeligt gul-orange.
- Sumpbæveren kan eventuelt forveksles med bisamrotte og bæver. Bisamrotten er dog mindre, og halen er sammentrykt fra siderne. Bæveren er større, med en større hale, der er Sumpbævere er akvatiske; de lever i og nær vand, og holder til ved vandløb, søer, åer og damme. Selvom de oftest findes ved ferskvand er der fundet populationer ved både brak- og saltvand.
- Sumpbævere lever oftest i par, men tilstedeværelsen af mange individer i de mest favorable områder kan give indtryk af en koloni. Sumpbævere graver komplekse gangsystemer i bredder og diger, men anvender også huler gravet af f.eks. bisamrotter, eller anlægger overfladiske reder i vegetationen eller på lavt vand.
- Parring sker hele året rundt, da hunnen kommer i brunst hver 24. til 26. dag. Hunnen er drægtig i ca. 130 dage og nedkommer med et kuld på 2-9 unger. Dievorterne er placeret på siden af kroppen, så ungerne kan die mens de svømmer. Efter 5-7 uger vænnes ungerne fra og lever af plantemateriale.
- Sumpbævere bliver typisk kønsmodne efter ca. 8 måneder, men kan allerede blive kønsmodne fra 4 måneders alderen. I naturen bliver sumpbævere sjældent mere end 3 år, mens de i fangenskab kan blive op til 6-7 år.
- Sumpbæveren er planteæder, og spiser særligt planter fra vådområder, men også afgrøder. Sumpbævere foretrækker områder med en rig vegetation af næringsrige planter. Der er dog også set eksempler på, at sumpbævere lejlighedsvis spiser ferskvandsmuslinger.
- Udbredelse :
- Sumpbæveren stammer fra den tempererede del af Sydamerika, men er indført til Europa som farmdyr under navnet Nutria i 1926. Dyrene anvendes både til pels og konsum.
- Det er undslupne farmdyr samt individer, der er bevidst udsat, der har spredt sig voldsomt og i dag udgør et stort problem i mange europæiske lande. I Italien, Tyskland og Frankrig er arten således i dag udbredt i hele landet.
Se mere "Dagens invasive art" i morgen !

Dagens fobi: AulofobiDagens fobiDagens fobi:Aulofobi
- Angst for fløjter, fløjtelyde
Se mere "Dagens fobi" i morgen !

Dagens afviger: TrikofiliDagens afvigerDagens afviger:Trikofili
- folk der tænder på kønshår. Nogle klipper det af deres sovende elskere, mens andre køber det på nettet.
Se mere "Dagens afviger" i morgen !

Dagens Amalie: Det er det som jeg udstråler og siger til digDagens AmalieDagens Amalie:Det er det som jeg udstråler og siger til dig
Se mere "Dagens Amalie" i morgen !

Dagens Marilyn: 15 MARILYN MONROE ACHIEVEMENTSDagens MarilynDagens Marilyn: 15 MARILYN MONROE ACHIEVEMENTS
- These are quite many and Monroe always left a lasting impression in all who worked with her. For instance, Joshua Logan the director of “Bus Stop” declares that working with her was the first time he understood that intelligence and brilliance have nothing to do with education. In most shootings, Marilyn Monroe tended to be late and struggle with her lines. She feared that no one would take her seriously as an actress and this took toll on her. She however was worth waiting for because of the crowds she drew to the screens. Her acting was great and so were her looks. This is according to Billy Wilder who directed two movies she featured in.
Se mere "Dagens Marilyn" i morgen !

Dagens one-liner: Der findes 3 slags mennesker i verden. Dem der kan tælle og dem der ikke kan.Dagens one-linerDagens one-liner:Der findes 3 slags mennesker i verden. Dem der kan tælle og dem der ikke kan.
Se mere "Dagens one-liner" i morgen !

Dagens palindrom: Et, to tre, fire perifert otteetto trefirep erif ert ot tEDagens palindrom:Et, to tre, fire perifert otte
etto trefirep erif ert ot tESe mere "Dagens palindrom:" i morgen !

Dagens snagvendte: InitivDagens snagvendteDagens snagvendte:Initiv
- Initiativ
Se mere "Dagens snagvendte" i morgen !

Dagens Chuck Norris: Chuck Norris og Hulk sloges engang for sjov. De aftalte at taberen skulle male sig grøn.Dagens Chuck NorrisDagens Chuck Norris:Chuck Norris og Hulk sloges engang for sjov. De aftalte at taberen skulle male sig grøn.
Se mere "Dagens Chuck Norris" i morgen !

Dagens musikinstrument er: ElorgelDagens musikinstrument erDagens musikinstrument er:Elorgel
- Der findes nogle, ganske få, personer i verden, der behersker dette instrument. Hvis andre kommer i nærheden af det, lyder det bare rædselsfuldt
Se mere "Dagens musikinstrument er" i morgen !

Dagens musikudtryk: Con Mano DestraDagens musikudtrykDagens musikudtryk:Con mano destra
- Med højre hånd.
Se mere "Dagens musikudtryk" i morgen !

Dagens fejlmeddelelse: Can´t install modem on IRQ3. IRQ3 is reserved for the Modem.Dagens fejlmeddelelseDagens fejlmeddelelse:Can´t install modem on IRQ3. IRQ3 is reserved for the Modem.
- (It´s reserved for the Modem, with a capital M.)
Se mere "Dagens fejlmeddelelse" i morgen !

Dagens bandeord: DøgenigtDagens bandeordDagens bandeord:Døgenigt
Se mere "Dagens bandeord" i morgen !

Dagens Bynavn: Sun RedDagens BynavnDagens Bynavn:Sun Red
- Solrød
Se mere "Dagens Bynavn" i morgen !

Dagens indbygger: HobroerDagens indbyggerDagens indbygger:Hobroer
- En indbygger i Hobro
Se mere "Dagens indbygger" i morgen !

Dagens Danske Ø: LilleøDagens Danske ØDagens Danske Ø:Lilleø
- Størrelse [km²] : 0,84; Antal indbyggere : 44
- Lilleø er en ø i Smålandsfarvandet nord for Lolland. Øen hører til Lolland Kommune.
- Lilleø blev i 1914 forbundet med naboøen Askø med en ca. 700 m lang dæmning. Indbyggertallet på Lilleø har været faldende siden 1900, hvor der boede ca. 50 mennesker på øen.
- Lilleø er i mange år blevet anvendt til græsning af Askø-bøndernes kreaturer. I 1788 blev en del af Askøs gårde flyttet til Lilleø, og tre gårde eksisterer fortsat på øen. Hovederhvervet på Lilleø er i dag frugtavl, og der dyrkes især æbler, pærer og blommer.
- Den 1. november 2006 oversvømmedes over halvdelen af øen i efterårets første uvejr, hvorunder digerne blev gennembrudt.
- Lilleø er en del af sydhavsøerne og en idyllisk plet på Danmarkskortet. Her spiller klimaet en hel særlig rolle, der skaber de optimale vækstbetingelser for øens anerkendte frugt.
- Claus Meyer har siden 2003 arbejdet målrettet med at omdanne Lilleø til hele Danmarks æbleø, som i dag er kendt for sine fantastiske produkter – bl.a. den koldpressede most og den friske frugt fra de mere end 30 år gamle frugttræer med både gamle og sjældne sorter.
- Lilleø ligger i Smålandshavet, nord for Lolland. Askø-Lilleø er forbundet med en 750 m lang dæmning. Der er p.t. 44 fastboende.
- Om sommeren stiger antallet af beboere betydeligt, her er 261 sommerhusgrunde heraf ca. 230 sommerhuse. Desuden en del helårsboliger med fritidsstatus.
- Her har man mulighed for at slappe af
- glemme hverdagens jag
- nyde den skønne natur og fuglelivet
- eller sit otium i fred og ro, men også et sted, hvor der er plads til børn.
- Lilleø er dog smukkest, når frugttræerne blomster om foråret, når badevandet er tilpas om sommeren, eller når boderne er fulde af ny høstet frugt. Sensommerens honning og alle de særlige produkter, som de fastboende laver i pagt med naturen og miljøet. Selv om vinteren, hvor sneen ligger ud over markerne, er her kønt. Det specielle lys, som havet giver ind over øen, giver en harmoni og fred.
Se mere "Dagens Danske Ø" i morgen !

Dagens afføring: Analjomfru-LortenDagens afføringDagens afføring:Analjomfru-lorten
- Denne lort findes der to visioner af, den ene er hvor røvhullet er for stramt til lorten kan komme ud. Eller lorten simpelthen er for stor til den kan komme ud af røvhullet, så du er nødt til at pakke din finger ind i toiletpapir og stikke den op, så du enten kan grave den ud, eller prikker huller i den så den går i småstykker
Se mere "Dagens afføring" i morgen !

Dagens yndlingsord: OrdmobiliseringsvanskelighederDagens yndlingsordDagens yndlingsord:Ordmobiliseringsvanskeligheder
Se mere "Dagens yndlingsord" i morgen !

Dagens hadeord: ItalesætteDagens hadeordDagens hadeord:Italesætte
Se mere "Dagens hadeord" i morgen !

Dagens floskel: Den sidder lige i skabet.Dagens floskelDagens floskel:Den sidder lige i skabet.
Se mere "Dagens floskel" i morgen !

Dagens Postnummer: 3460 - BirkerødDagens PostnummerDagens Postnummer:3460
- Birkerød
Se mere "Dagens Postnummer" i morgen !

Dagens smutter: Det passer som fod i handskeDagens smutterDagens smutter:Det passer som fod i handske
- Hånd i handske/ Fod i hose.
Se mere "Dagens smutter" i morgen !

Dagens undersættelse: So please give us all your money that you can affordDagens undersættelseDagens undersættelse:So please give us all your money that you can afford
- Så giv os venligst alle jeres penge til en ny Ford
Se mere "Dagens undersættelse" i morgen !

Dagens vrøvl: Eleven til sin lærer: Hvis jeg ikke bliver dygtig nok til at få et godt job, så kan jeg altid blive underviser!Dagens vrøvlDagens vrøvl:Eleven til sin lærer: Hvis jeg ikke bliver dygtig nok til at få et godt job, så kan jeg altid blive underviser!
Se mere "Dagens vrøvl" i morgen !

Dagens SMS slang: AAPDagens SMS slangDagens SMS slang:AAP
- Always A Pleasure
Se mere "Dagens SMS slang" i morgen !

Dagens mærkelighedsord: HåmboldDagens mærkelighedsordDagens mærkelighedsord:Håmbold
- Håndbold
Se mere "Dagens mærkelighedsord" i morgen !

Dagens fantasiord: BortfjernelsestegnekunstDagens fantasiordDagens fantasiord:Bortfjernelsestegnekunst
- Graffiti
Se mere "Dagens fantasiord" i morgen !

Dagens Trafik-ord: MORGENKYSDagens Trafik-ordDagens Trafik-ord:MORGENKYS
- Når biler støder let sammen i morgentrafikken.
Se mere "Dagens Trafik-ord" i morgen !

Dagens dumme spørgsmål: Er Jack Black en hvid neger?Dagens dumme spørgsmålDagens dumme spørgsmål:Er Jack Black en hvid neger?
Se mere "Dagens dumme spørgsmål" i morgen !

Dagens pleonasme: En Dum SférDagens pleonasmeDagens pleonasme:En dum SFér
- Pleonasme kommer af det græske pleonasmos “overflod”: Overflødig selvgentagelse eller ”dobbeltkonfekt”.
Se mere "Dagens pleonasme" i morgen !

Dagens paradox: Opfinder man nogensinde en soldrevet lommelygte?Dagens paradoxDagens paradox:Opfinder man nogensinde en soldrevet lommelygte?
Se mere "Dagens paradox" i morgen !

Dagens blandede sjov: Stikpiller: De piller, lægen bare stikker folk, uden at de ved det. (Jane 8 år)Dagens blandede sjovDagens blandede sjov:Stikpiller: De piller, lægen bare stikker folk, uden at de ved det. (Jane 8 år)
Se mere "Dagens blandede sjov" i morgen !

Dagens Kongelige overhovede: Harald (1.) Blåtand [2]Dagens Kongelige overhovedeDagens Kongelige overhovede:Harald (1.) Blåtand [2]
- Levetid: døde senest 987,
- Regeringstid: fra 958 til senest 987
- Tilhørte Jellingdynastiet, der regerede fra ca. år 900 til 1448.
- Harald Blåtand var søn af Gorm (den gamle) og Thyra, over hvem han rejste den store Jelling-sten.
- Gift 1. gang med Gunhild, 2. gang med Tove, og 3. gang med Gyrith. 4 børn: 2 sønner / 2 døtre.
- Kong Harald I Blåtand er gravsat i Roskilde Domkirke.
Se mere "Dagens Kongelige overhovede" i morgen !

Dagens Kim Larsen: Kim Larsen var ikke fan af ny musik som rap og techno. “Garage pop, det er lige mig. Hip hop og techno? Jeg fatter ikke en lyd af det. Rap er nok noget af det værste, jeg ved. De gamle popnumre varede 2 minutter. Rap bliver ved og ved og ved. 8 minutter eller mere. Jeg kan ikke klare det”, har Kim Larsen sagt.Dagens Kim LarsenDagens Kim Larsen: Kim Larsen var ikke fan af ny musik som rap og techno. “Garage pop, det er lige mig. Hip hop og techno? Jeg fatter ikke en lyd af det. Rap er nok noget af det værste, jeg ved. De gamle popnumre varede 2 minutter. Rap bliver ved og ved og ved. 8 minutter eller mere. Jeg kan ikke klare det”, har Kim Larsen sagt.
- ‘Larsen’ af Peder Bundgaard s. 182.
Se mere "Dagens Kim Larsen" i morgen !

Dagens Einstein: Gravitation can not be held resposible for people falling in love.Dagens EinsteinDagens Einstein:Gravitation can not be held resposible for people falling in love.
Se mere "Dagens Einstein" i morgen !

Dagens blondine: Blondinen havde købt nyt fjernsynDagens blondineDagens blondine:Blondinen havde købt nyt fjernsyn
- Hun havde nemlig allerede set alle udsendelserne på det gamle. Det var begyndt på genudsendelserne.
Se mere "Dagens blondine" i morgen !

Dagens bryllupsdag: 21 års bryllupsdagen hedderDagens bryllupsdagDagens bryllupsdag:21 års bryllupsdagen hedder
- Iflg. Guldsmedeforeningen: Turkisbryllup.
Se mere "Dagens bryllupsdag" i morgen !

Dagens kloge om kvinder: Der er ikke mange anstændige kvinder, der ikke er lumsk kede af at være detDagens kloge om kvinderDagens kloge om kvinder:Der er ikke mange anstændige kvinder, der ikke er lumsk kede af at være det
- François de la Rochefoucauld
Se mere "Dagens kloge om kvinder" i morgen !

Dagens LATIN: Deus vultDagens LATINDagens LATIN:Deus vult
- Det er Guds vilje; talemåde og krigsråb blandt korsriddere.
Se mere "Dagens LATIN" i morgen !

Dagens Harry Potter besværgelse: Locomotor MortisDagens Harry Potter besværgelseDagens Harry Potter besværgelse:Locomotor Mortis
- Benlåse-besværgelsen. Låser ens ben sammen.
Se mere "Dagens Harry Potter besværgelse" i morgen !

Dagens Collatz Conjecture: 59 - 178 - 89 - 268 - 134 - 67 - 202 - 101 - 304 - 152 - 76 - 38 - 19 - 58 - 29 - 88 - 44 - 22 - 11 - 34 - 17 - 52 - 26 - 13 - 40 - 20 - 10 - 5 - 16 - 8 - 4 - 2 - 1
Totalt: 32 iterationer over tallet. 59. Største værdi: 304


Dagens Laterale gåde: The Coins : Mark is on a raft, adrift in the ocean with several other survivors of a shipwreck. The others are too weak, so he or Steve will swim to a nearby island to look for help.
It is almost certainly suicidal, due to the circling sharks, but they have little else to hope for.
Steve takes the lose change from his pocket and puts two pennies in a hat. He tells Mark that one is a 2005 penny, and the other 1975. If Mark picks the newer penny he can stay on the raft, and Steve will risk his life. If Mark picks the older penny, he must go.
Mark has seen that both pennies were actually dated 1975, but he doesn't want to say anything, because Steve is a big guy.
How does he win, and get Steve to go, without exposing him as a fraud in front of the others?Dagens Laterale gådeDagens Laterale gåde: The Coins : Mark is on a raft, adrift in the ocean with several other survivors of a shipwreck. The others are too weak, so he or Steve will swim to a nearby island to look for help.
It is almost certainly suicidal, due to the circling sharks, but they have little else to hope for.
Steve takes the lose change from his pocket and puts two pennies in a hat. He tells Mark that one is a 2005 penny, and the other 1975. If Mark picks the newer penny he can stay on the raft, and Steve will risk his life. If Mark picks the older penny, he must go.
Mark has seen that both pennies were actually dated 1975, but he doesn't want to say anything, because Steve is a big guy.
How does he win, and get Steve to go, without exposing him as a fraud in front of the others?
-
Mark reaches into the hat and takes out either penny. He lets it slip out of his hand and fall into the ocean. Apologizing, he suggests that if the remaining penny in the hat is the 1975 one, he must have drawn the 2005 penny. Steve cannot argue with the logic unless he wants to admit to lying. Since the others won't tolerate a liar anyhow, he makes the swim.
Se mere "Dagens Laterale gåde" i morgen !


Dagens Darwin: En overvægtig mand, der levede på en diæt af bønner og kål, døde i et uventileret soverum.Dagens DarwinDagens Darwin:En overvægtig mand, der levede på en diæt af bønner og kål, døde i et uventileret soverum.
- Han døde angiveligt af sin egen overproduktion af gasarten metan.
- Tre redningsfolk blev syge og én måtte indlægges, da man fandt ham.
Se mere "Dagens Darwin" i morgen !

Dagens Sjofert: Hvad gør kvinder normalt efter sex?Dagens SjofertDagens Sjofert:Hvad gør kvinder normalt efter sex?
- Forstyrrer!
Se mere "Dagens Sjofert" i morgen !


Matematik og Ingeniør Sjov:
Einstein, Newton and Pascal are playing hide and go seek. It’s Einstein’s turn to count so he covers his eyes and starts counting to ten. Pascal runs off and hides. Newton draws a one meter by one meter square on the ground in front of Einstein then stands in the middle of it. Einstein reaches ten and uncovers his eyes. He sees Newton immediately and exclaims, ”Newton! I found you! You’re it!” Newton smiles and says “You didn’t find me, you found a Newton over a square meter. You found Pascal!”Matematik og Ingeniør SjovMatematik og Ingeniør Sjov:
Einstein, Newton and Pascal are playing hide and go seek. It’s Einstein’s turn to count so he covers his eyes and starts counting to ten. Pascal runs off and hides. Newton draws a one meter by one meter square on the ground in front of Einstein then stands in the middle of it. Einstein reaches ten and uncovers his eyes. He sees Newton immediately and exclaims, ”Newton! I found you! You’re it!” Newton smiles and says “You didn’t find me, you found a Newton over a square meter. You found Pascal!”
- Why it’s funny: The Pascal (symbol: Pa) is the SI derived unit of pressure, internal pressure, stress, Young’s modulus and tensile strength. It is a measure of force per unit area, defined as one Newton per square metre. So 1 Pa = 1 N/meter^2.
Se mere "Matematik og Ingeniør Sjov" i morgen !


Dagens Fabeldyr: GuldleopardDagens FabeldyrDagens Fabeldyr:Guldleopard
- En guldleopard er et fabeldyr og det betyder at de ikke findes i virkeligheden. Men hvis du mener at du allerede har set en, burde du gå til lægen.
- Varde har en guldleopard i byvåbnet, som er Danmarks ældste (Vardes købstadssegl). Det forestiller et blåt skjold med en gående guldleopard med rød tunge. Det ligner mest en løve, men guldleopard er den officielle betegnelse.
Se mere "Dagens Fabeldyr" i morgen !

Dagens Amerikanske stat: North CarolinaDagens Amerikanske statDagens Amerikanske stat:North Carolina
-
- Hovedstad: Raleigh
- Største by: Charlotte
- Indbyggere i staten: 9,8 mio.
- North Carolina er måske den stat i USA, der byder på flest forskellige ting. NC går ud til Atlanterhavet på østkysten, men stikker samtidig et godt stykke ind i landet. Geografisk er der derfor både kyster, dale og faktisk også bjerge. Ellers er North Carolina kendt for stor indflydelse i sportens verden (primært amerikansk fodbold og motorsport), men flere store virksomheder har også hovedsæde i staten, deriblandt Bank of America.
- Sammen med South Carolina omtales North Carolina ofte bare som ‘Carolina’ eller ‘The Carolinas’ i USA. Staten grænser også op til Virginia, Georgia og Tennessee. Charlotte, som er den største by i NC, er desuden den tredjehurtigst voksende i hele landet.
Se mere "Dagens Amerikanske stat" i morgen !


Dagens ordsprog: Den halte ser, den blinde går, og hånd i hånd de målet når.Dagens ordsprogDagens ordsprog:Den halte ser, den blinde går, og hånd i hånd de målet når.
Se mere "Dagens ordsprog" i morgen !

Dagens citat: Når små mænd kaster lange skygger, er solen ved at gå ned.Dagens citatDagens citat: Når små mænd kaster lange skygger, er solen ved at gå ned.
- Kinesisk ordsprog.
Se mere "Dagens citat" i morgen !

Dagens Norskundervisning: KliningDagens NorskundervisningDagens Norskundervisning:Klining
- Lidt som hooke betyder det at kysse eller være sammen med folk uden at have sex
Se mere "Dagens Norskundervisning" i morgen !

Dagens vandede vits: To skotter havde væddet om hvem der kunne give bartenderen færrest drikkepenge.
Den første skotte gav bartenderen den mindste mønt han kunne finde og kiggede triumferende over på den anden, der tørt sagde: Den er fra os begge to.Dagens vandede vitsDagens vandede vits: To skotter havde væddet om hvem der kunne give bartenderen færrest drikkepenge.
Den første skotte gav bartenderen den mindste mønt han kunne finde og kiggede triumferende over på den anden, der tørt sagde: Den er fra os begge to.
Se mere "Dagens vandede vits" i morgen !

Dagens talemåde: Fra planteriget: Have halm i træskoeneDagens talemådeDagens talemåde:Fra planteriget: Have halm i træskoene
Se mere "Dagens talemåde" i morgen !

Dagens Piet Hein Gruk: Kunsten at skrive: - Den kunst at skrive får man aldrig lært, - ifald det ikke falder En så svært, - at pennen slæber sig så tungt afsted - så kun det væsentlige kommer med.Dagens Piet Hein GrukDagens Piet Hein Gruk:Kunsten at skrive:
- Den kunst at skrive får man aldrig lært,
- ifald det ikke falder En så svært,
- at pennen slæber sig så tungt afsted
- så kun det væsentlige kommer med.
Se mere "Dagens Piet Hein Gruk" i morgen !

Dagens børnerim: God morgen sol, god morgen, morgensol - som skinner ned på bellis og viol, - og ned på Jens og Kay de frække fyre, - som står og tisser på en tissemyre.
- Men myren må man ikke tisse på, - Og derfor råber jeg: la’ vær’ og stå, - Og tis på myren men gå hjem igen, - med jeres tissemyretissemænd!
Dagens børnerimDagens børnerim:God morgen sol, god morgen, morgensol
- Som skinner ned på bellis og viol,
- og ned på Jens og Kay de frække fyre,
- som står og tisser på en tissemyre.

- Men myren må man ikke tisse på,
- Og derfor råber jeg: la’ vær’ og stå,
- Og tis på myren men gå hjem igen,
- med jeres tissemyretissemænd!

- Halfdan Rasmussen.
Se mere "Dagens børnerim" i morgen !                                                        

                Stor månedskalender
       

Dagens Emoji, 118

👈

WHITE LEFT POINTING BACKHAND INDEX

Dagens gåde: Hvad er det, der er gult, blåt og brunt og ligger i en rendesten?